9. deň 18. marec

Orodovník v nebi.

„Drahí bratia a sestry, povzbudzujem vás prosiť sv. Jozefa o príhovor v najťažších chvíľach vášho života a vašich spoločenstiev. Keď sa naše chyby stanú pohoršením, prosme sv. Jozefa o odvahu hovoriť pravdu, prosiť o odpustenie a pokorne začať odznova. Tam, kde prenasledovanie bráni ohlasovaniu evanjelia, prosme sv. Jozefa o silu a trpezlivosť znášať príkoria a utrpenie pre evanjelium. Tam, kde je nedostatok materiálnych a ľudských zdrojov a kde sa zakusuje chudoba, najmä keď sme povolaní slúžiť tým najposlednejším, bezbranným, sirotám, chorým, skartovaným spoločnosťou, prosme sv. Jozefa, aby bol pre nás prozreteľnosťou. Koľko svätých sa k nemu obrátilo! Koľko ľudí v dejinách Cirkvi v ňom našlo patróna, ochrancu, otca!“ sv. otec František

8. deň 17. marec

Patrón umierajúcich

„Pred sto rokmi pápež Benedikt XV. napísal, že «cez Jozefa ideme priamo k Márii a cez Máriu k pôvodcovi všetkej svätosti, ktorým je Ježiš». Tak Jozef ako Mária nám pomáhajú kráčať k Ježišovi. A povzbudzujúc k prejavom nábožnej úcty k sv. Jozefovi odporúčal najmä jeden, a hovorieval takto: «Keďže je zaslúžene považovaný za najúčinnejšieho ochrancu umierajúcich, keďže pri svojom skone mal po boku Ježiša a Máriu.“ „Pravé svetlo, ktoré osvetľuje tajomstvo smrti, pochádza z Kristovho zmŕtvychvstania. Hľa, to je svetlo. A sv. Pavol píše: «Ak sa hlása, že Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, akože niektorí z vás hovoria, že zmŕtvychvstania niet? Veď ak niet zmŕtvychvstania, nebol ani Kristus vzkriesený. Ale ak nebol Kristus vzkriesený, potom je márne naše hlásanie a márna je aj vaša viera» (1 Kor 15,12-14). Je tu jedna istota: Kristus bol vzkriesený, Kristus vstal z mŕtvych, Kristus žije medzi nami. A toto je svetlo, ktoré nás čaká za tými temnými dverami smrti.“ sv. otec František

7. deň 16. marec

Verne v Boha dúfajúci

„Jedine pokora je cesta, ktorá nás vedie k Bohu, a zároveň, práve preto, že nás vedie k nemu, nás vedie aj k podstate života, k jeho pravému zmyslu, k najspoľahlivejšiemu dôvodu, prečo sa oplatí ho žiť. Iba pokora nás roztvára skúsenosti pravdy, skutočnej radosti, poznania, ktoré sa ráta. Bez pokory sme „odrezaní mimo“, odrezaní od pochopenia Boha, od pochopenia seba samých. Je potrebné byť pokorným, aby sme pochopili seba samých, a ešte viac pre pochopenie Boha.“ sv. otec František

6. deň 15. marec

Príklad modlitby

„V živote všetci zažívame nebezpečenstvá, ktoré ohrozujú našu existenciu alebo existenciu tých, ktorých milujeme. Modliť sa v týchto situáciách znamená počúvať hlas, ktorý nám môže dodať rovnakú odvahu ako Jozefovi, aby sme čelili ťažkostiam bez toho, že by sme im podľahli.“ „Strach je tiež súčasťou života a tiež potrebuje našu modlitbu. Boh nám nesľubuje, že nikdy nebudeme mať strach, ale že s jeho pomocou nebude kritériom našich rozhodnutí. Jozef prežíva strach, ale Boh ho jeho prostredníctvom vedie. Moc modlitby vnáša svetlo do temných situácií.“ sv. otec František

5. deň 14. marec

Vzor pracujúcich

„Zarobiť si na chlieb vlastnou prácou dáva človeku dôstojnosť.“„Nedostatočne sa berie do úvahy skutočnosť, že práca je podstatnou súčasťou ľudského života a tiež cesty k svätosti,“ sv. otec František

4. deň 13. marec

Ochranca chudobných

„Toto Dieťa je Tým, ktorý raz povie: «Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili» (Mt 25,40). Preto každý človek, čo je hladný a smädný, každý cudzinec, každý migrant, každý človek bez šiat, každý chorý, každý väzeň je tým „Dieťaťom“, o ktoré sa Jozef stará. A my sme pozvaní starať sa o týchto ľudí, o našich bratov a sestry, ako to robil Jozef. Preto ho vzývame ako ochrancu všetkých núdznych, vyhnancov, trpiacich, ba aj umierajúcich“ sv. otec František

3. deň 12. marec

Patrón otcov rodín

Sv. Jozef, patrón univerzálnej Cirkvi:“Boh dôveroval Jozefovi, rovnako ako Mária, ktorá v ňom našla ženícha, ktorý ju miloval a rešpektoval a vždy sa staral o ňu a o Dieťa. V tomto zmysle «je bezpochyby sv. Jozef ochrancom Cirkvi, pretože Cirkev je predĺžením Kristovho tela v dejinách rovnako ako sa v materstve Cirkvi odráža Máriino materstvo. V tom, že Jozef chráni Cirkev, naďalej chráni aj Dieťa a jeho matku, a aj my, keď milujeme Cirkev, milujeme tiež Dieťa a jeho matku“ sv. otec František

2. deň 11. marec

Ochranca ľudí bez domova

„A tu je veľmi krásna črta kresťanského povolania: chrániť. Chrániť život, chrániť ľudský rozvoj, chrániť ľudskú myseľ, chrániť ľudské srdce, chrániť ľudskú prácu. Kresťan je – môžeme povedať – ako sv. Jozef: má chrániť. Byť kresťanom neznamená len prijať vieru, vyznávať vieru, ale chrániť život, svoj vlastný život, život iných, život Cirkvi.“ sv. otec František

1.deň 10. marec

Patrón a vzor snúbencov

„…povzbudzujem vás prosiť sv. Jozefa o príhovor v najťažších chvíľach vášho života a vašich spoločenstiev. Keď sa naše chyby stanú pohoršením, prosme sv. Jozefa o odvahu hovoriť pravdu, prosiť o odpustenie a pokorne začať odznova.“ sv. Otec František

„Buď pozdravený, ochranca Vykupiteľa a ženích Panny Márie. Tebe Boh zveril svojho Syna; v teba Mária vložila svoju dôveru; s tebou sa Kristus stal mužom.Ó, blažený Jozef, ukáž, že si aj naším otcom a veď nás po ceste života. Vypros nám milosť, milosrdenstvo a odvahu a ochráň nás pred každým zlom. Amen.“ sv. Otec František
Pozývame k modlitbe devitníka ku cti sv. Jozefa 1. deň 10. marec

LITURGICKÝ KALENDÁR
Archív
Translate »