SUSEDIA, KTORÍ NEMAJÚ BYŤ ZABUDNUTÍ
´Nezabudnutí susedia´ tu s nami už fyzicky dlhé roky nie sú.
Napriek tomu, prázdne miesto po nich je stále živé.
Asi v každom slovenskom meste bola z mozaiky vzťahov vytrhnutá osobitá časť, ktorú tvorilo židovské
obyvateľstvo. So záhubou ich fyzických bytostí, odišla zo slovenských miest a obcí aj ich kultúra,
pestrosť spoločenských vzťahov a mnohé iné. Nemohli sa narodiť ani ich potomkovia, ktorí by boli
pokračovaním. Túto nenávratnú stratu si chceme pripomínať a byť voči nej citliví, pretože jej následky
cítime dodnes.
Počas druhej svetovej vojny bolo vyvezených do likvidačných táborov alebo inak zabitých viac ako
70 000 židovských občanov – žien, mužov, detí, starých ľudí.
Na pripomienku tejto tragédie v našej histórii, Slovenská republika vyhlásila deviaty september za
„Deň obetí holokaustu a rasového násilia“. Viaceré obce a mestá si pripomínajú obete holokaustu
v tento deň, niektoré si zvolili dátum, kedy boli z ich územia deportovaní židovskí obyvatelia.
Nazdávame sa, že sila spomienky a odmietnutia zla viac vynikne, keď si tieto udalosti pripomenieme
na celom Slovensku spoločne v jeden deň a v rovnakú hodinu. Preto sme prišli s návrhom
spoločného podujatia : „Nezabudnutí susedia“ – spomienky na všetky obete holokaustu deviateho
septembra o 10 hodine.
Cieľom je pripraviť spomienkovú tryznu súbežne v čo najväčšom počte slovenských miest a obcí.
Prizývame k spolupráci miestnych spoluorganizátorov – dobrovoľníkov.
Do všetkých miest, kde sa spomienkové podujatie organizuje, zasielame príhovory od osobností
spoločenského a tiež náboženského života, spolu s ďalšími podpornými materiálmi. Organizátori
v jednotlivých mestách sa postarajú o zastrešenie podujatia vo svojom regióne: propagáciu,
komunikáciu so samosprávou, pozvanie verejnosti a mienkotvorných osobností, oslovenie škôl a ich
študentov.
Súčasťou hodnoty tohto podujatia je dialóg medzi ľuďmi rôzneho náboženského presvedčenia,
v duchu vyznávania princípov humanizmu a ľudskej vzájomnosti.
V roku 2021 sa prvýkrát uskutočnila celoslovenská spomienková tryzna „Nezabudnutí susedia“.
Zapojilo sa do nej 64 miest a obcí, ktoré si pripomenuli obete, záchrancov a zároveň smutné 80.
výročie prijatia židovského kódexu. Sme presvedčení, že silné posolstvo, ktoré v  sebe nesie toto
podujatie s časom nevyprchá.
Naopak, veríme, že sa stane tradíciou, v ktorej budeme spoločne pokračovať. Pretože to, čo sa stalo,
by nemalo byť zabudnuté. Iba keď si budeme pripomínať zlo a straty minulosti, budeme bližšie
k tomu, aby hrozné myšlienky, ktoré plodili tieto činy už nemohli v našej spoločnosti nikdy
prevládnuť. Aj keď nemôžeme všetkým obetiam dať mená, prajeme si, aby boli pre nás nezabudnutí.
Pretože každý z nich bol kedysi niekoho susedom.

SPRAVODLIVÍ SUSEDIA MEDZI NAMI
Osobitnou inšpiráciou je pre nás pripomínanie si mien záchrancov židovských životov. Títo ľudia
prekonali všeobecný strach, či ľahostajnosť a pomáhali v dobe, keď týmto rozhodnutím oni sami aj
ich rodiny riskovali životy. Sú medzi nimi aj takí, ktorí z rôznych dôvodov nezískali medzinárodné
ocenenie „Spravodliví medzi národmi“. Považujeme za dôležité, aby aj ich mená zazneli pri
príležitosti podujatia „Nezabudnutí susedia“.

Vzdanie úcty týmto ľuďom má zmysel aj po rokoch a má presah do súčasných dní. Ich hrdinstvo
spočíva v tom, že vedeli precítiť nespravodlivosť a ľudské utrpenie a našli v sebe napriek ťažkým
okolnostiam vôľu a odvahu pomôcť. Ich príbehy sú často fascinujúce o to viac, že oni sami veľakrát
svoje konanie považovali za samozrejmú, správnu vec
Rasizmus, nenávisť a upieranie ľudských práv z našej spoločnosti nevymizli so skončením vojny.
Spravodlivých susedov medzi nami preto potrebujeme aj dnes a vždy budeme. Preto pripomínanie
mien záchrancov vnímame tiež ako výzvu pre nás všetkých – buďme spravodlivými susedmi pre tých
druhých, aj pre nás samých.

LITURGICKÝ KALENDÁR
Archív
Translate »