Prikázané sviatky v roku 2021

Prikázané sviatky

Niektoré dni sú v živote človeka významnejšie ako iné dni. Podobne je to aj v živote kresťana. Tým najvýznamnejším dňom pre kresťana by mala byť nedeľa. Vtedy slávime Ježišovo zmŕtvychvstanie. Ale okrem toho nás Cirkev osobitne pozýva aj v iné dni sláviť Eucharistiu. Týmto dňom hovoríme tiež prikázané sviatky. V nedeľu a v iné prikázané sviatkysú veriaci povinní zúčastniť sa na omši, okrem toho sa majú zdržiavať takých prác a činností, ktoré prekážajú vo vzdávaní kultu Bohu, v radosti, vlastnej dňu Pána alebo povinnému duševnému a telesnému oddychu (Kán 1247). Túto povinnosť splní aj ten, kto sa nemôže z vážnych dôvodov zúčastniť na sv. omši v deň slávnosti, a na sv. omšu ide v predchádzajúci deň večer.

Prikázané sviatky na Slovensku

1. Slávnosť Panny Márie Bohorodičky – 1. januára

V tento deň si Cirkev pripomína Pannu Máriu ako Bohom vyvolenú Matku Pána Ježiša Krista, Božieho Syna, ktorej zveruje celý nastávajúci rok. Slávime materstvo Panny Márie.

2. Zjavenie Pána – 6. január

Tento sviatok zahŕňa v sebe tri udalosti:

 1. Pán Ježiš sa zjavuje mudrcom z východu.
 2. Pán Ježiš prijíma od Jána Krstiteľa krst.
 3. Pán Ježiš robí urobil svoj prvý zázrak na svadbe v Káne Galilejskej.

3. Nanebovstúpenie Pána – pohyblivý sviatok – 40. deň po Veľkej noci

Pán Ježiš na štyridsiaty deň po svojom zmŕtvychvstaní pred očami apoštolov a iných učeníkov odchádza k svojmu Otcovi do neba. Táto slávnosť nemá pevný dátum, lebo závisí od dátumu Veľkonočnej nedele a tá sa slávi každý rok v iný deň.

4. Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi

          – pohyblivý sviatok – štvrtok po nedeli Najsvätejšej Trojice

Je to slávnosť, ktorou si Cirkev uvedomuje nesmierny poklad, ktorý je skrytý v Eucharistii. V nej je prítomný Pán Ježiš pod spôsobom chleba a vína.

5. Svätých Petra a Pavla, apoštolov – 29. jún

Svätý Peter a Pavol sú dvaja najvýznamnejší apoštoli. Obidvaja boli horliví kazatelia evanjelia. Petra ustanovil za hlavu Cirkvi sám Pán Ježiš a Pavol sa stal apoštolom pohanov. Obaja zomreli mučeníckou smrťou v Ríme okolo r. 67. Peter bol ukrižovaný dole hlavou a Pavol bol sťatý.

6. Nanebovzatie Panny Márie – 15. august

Panna Mária, aj keď bola uchránená od každého hriechu, predsa musela podstúpiť smrť. S telom i dušou bola vzatá do neba.

7. Všetkých svätých – 1. november

Cirkev v tento deň slávi pamiatku všetkých Božích svätých a svätíc. Svätá Cirkev zasvätila každý deň v roku úcte niektorého svätého alebo svätice, aby ich svätý život bol pre nás príkladom.

8. Nepoškvrnené počatie Panny Márie – 8. december

Panna Mária bola pre zásluhy svojho Syna vopred uchránená od dedičného hriechu. Veď sa mala stať matkou Božieho Syna.

9. Narodenie Pána – 25. december

Nikde vo Svätom Písme nenájdeme presný dátum narodenia Pána Ježiša Krista. Nepoznáme ani deň, ani mesiac, ba ani presný rok jeho narodenia. Cirkev však na základe tradície už oddávna slávi Ježišovo narodenie 25. decembra.

Neprikázané sviatky

 1. Obetovanie Pána – 2. februára
  2. Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie – 19. marca
  3. Veľkonočný pondelok – (pohyblivý)
  4. Zvestovanie Pána – 25. marca
  5. Turíčny pondelok – (pohyblivý)
  6. Najsvätejšieho Srdca Ježišovho – (pohyblivý)
  7. Sv. Cyrila a Metoda – 5. júla
  8. Narodenie Panny Márie – 8. septembra
  9. Sedembolestnej Panny Márie – 15. septembra
  10. Sv. Štefana, prvého mučeníka – 26. decembra
Translate »