Birmovanie je tiež podobne ako krst sviatosťou uvádzajúcou do kresťanského života a bez birmovania by bolo neúplné. Riadnym vysluhovateľom tejto sviatosti je biskup. Pri birmovaní sa na birmovaného vkladajú ruky a pomaže sa posvätenou krizmou, pričom sa vyslovuje: „Prijmi znak daru Ducha Svätého.“. Birmovanému sa vtláča duchovná pečať – pečať Ducha Svätého. Pomazanie je tu znakom posvätenia. Katechizmus katolíckej cirkvi (1314) hovorí, že ak je kresťan v nebezpečenstve smrti, birmovanie môže udeliť kňaz. Kňaz je mimoriadnym vysluhovateľom. Birmovanie nie je nutné ku spáse, ale jeho podceňovanie alebo odmietnutie je ťažkým hriechom.

Kto môže prijať sviatosť birmovania

Sviatosť birmovania môže a má prijať každý pokrstený, ktorý ešte nebol birmovaný. Keďže krst, birmovanie a Eucharistia tvoria jednotu, „veriaci sú povinní prijať túto sviatosť vo vhodnom čase“, lebo sviatosť krstu je síce bez birmovania a Eucharistie platná a účinná, ale uvádzanie do kresťanského života ostáva neúplné (KKC 1286).
Birmovanec pred prijatím sviatosti birmovania má byť v stave milosti posväcujúcej, preto má pristúpiť k sviatosti pokánia, aby sa očistil vzhľadom na prijatie daru Ducha Svätého. Horlivejšia modlitba ho má pripraviť, aby poslušne a ochotne prijal silu a milosti Ducha Svätého (porov.: KKC 1310).

Účinky birmovania

 1. Plné vyliatie Ducha Svätého a prehĺbenie krstnej milosti
 2. Pevnejšie spojenie s Kristom
 3. Rozmnoženie darov Ducha Svätého
 4. Duch Svätý dáva silu byť verný Kristovi, šíriť a vyznávať vieru
 5. Nezmazateľný duchovný znak

Aké sú podmienky k prijatiu sviatosti birmovania pre birmovanca v čase prípravy?

 • prijatie sviatosti krstu a Eucharistie;
 • účasť na sv. omšiach v nedeľu a v prikázané sviatky;
 • aspoň raz do mesiaca prijatie sviatosti zmierenia;
 • u žiakov pravidelná účasť na hodinách náboženskej výchovy a účasť na stretnutiach v rámci prípravy na birmovku;
 • u ostatných účasť na pravidelných stretnutiach v rámci prípravy na birmovku;
 • absolvovanie víkendovej duchovnej obnovy;
 • účasť na pastoračných aktivitách farnosti.

Aké birmovné meno si má birmovanec vybrať?
Birmovné meno si birmovanec vyberá zo zoznamu svätých alebo blahoslavených. Život a svedectvo viery svätého, alebo blahoslaveného by malo birmovanca osloviť natoľko, aby
sa bližšie oboznámil s jeho životom a aby sa birmovný patrón stal preňho vzorom kresťanského života.

Birmovanec vo voľbe birmovného patróna by mal byť slobodný. V prípade nerozhodnosti pri výbere birmovného patróna sa môže poradiť s inými, ale nemal by byť nikým nútený ani obmedzovaný v tom, koho si vyvolí.
Odporúča sa, aby birmovanec, skôr ako sa definitívne rozhodne pre niektorého birmovného patróna, prečítal jeho životopis.
Pozn.: Meno birmovného patróna by malo byť iné ako meno krstného patróna birmovanca.

Kto môže byť birmovným rodičom?

 • má byť praktizujúci katolík, po prijatí sviatosti birmovania a Eucharistie (môže byť muž, alebo žena);
 • zavŕšil šestnásty rok života;
 • má byť určený samotným birmovancom, alebo jeho rodičmi (pokiaľ je birmovanec ešte dieťa);
 • má mať úmysel a byť schopný plniť túto úlohu;
 • pokiaľ je ženatý, musí mať manželstvo uzatvorené v katolíckom obrade,
 • nesmie byť otcom alebo matkou birmovanca;
 • nesmie byť v cirkevnom treste, alebo vylúčený z účasti na sviatostiach (napríklad rozvedený a znovu civilne zosobášený);
 • odporúča sa, aby bol birmovným rodičom krstný rodič birmovanca;

Pozn.: kresťan, ktorý nie je katolíkom, nemôže byť birmovným rodičom.

Translate »