Eucharistia je samotný Kristus v spôsobe chleba a vína. Eucharistia ako pokrm má aj ďalšie názvy, nazývame ju aj sviatosť oltárna, sväté prijímanie. Eucharistia ako obeta označuje aj svätú omšu a eucharistické zhromaždenie. Eucharistia je obety Cirkvi. Konsekráciou sa mení nekvasený chlieb a víno na telo a krv Krista. Vyslovia sa pri nej konsekračné slová. Vtedy sa mení sa podstata chleba a vína. Premenenie spôsobuje Duch Svätý. Kristus je prítomný celý pod každým spôsobom. To znamená, že nie je ochudobnený ten, kto prijíma len telo, pretože prijíma Krista celého. Sväté prijímanie sa podáva vkladaním do úst, víno prijíma kňaz prípadne veriaci pri mimoriadnej príležitosti (svadba a pod.).

Eucharistiu má človek prijať aspoň raz do roka.
 

Informácie pre rodičov deti prvopríjmajúcich 

Príprava na prvé sväté prijímanie

Svätá Eucharistia završuje uvádzanie do kresťanského života. Tí, čo boli krstom povýšení na hodnosť kráľovského kňazstva a birmovaním hlbšie pripodobnení Kristovi, prostredníctvom Eucharistie majú s celým spoločenstvom účasť na samej Pánovej obete.

Náš Spasiteľ pri Poslednej večeri v tú noc, keď bol zradený, ustanovil eucharistickú obetu svojho tela a svojej krvi, aby ňou v priebehu vekov trvale zachoval obetu kríža, kým nepríde, a aby tak zveril Cirkvi, milovanej neveste, pamiatku svojej smrti a svojho zmŕtvychvstania: sviatosť milosrdenstva, znak jednoty, puto lásky, veľkonočnú hostinu, pri ktorej prijímame Krista, duša sa napĺňa milosťou a dostávame závdavok budúcej slávy.

Eucharistia je prameň a vrchol celého kresťanského života. Ostatné sviatosti, ako aj všetky ekleziálne služby a apoštolské diela úzko súvisia so svätou Eucharistiou a sú na ňu zamerané. Veď najsvätejšia Eucharistia obsahuje celé duchovné dobro Cirkvi, totiž samého Krista, nášho veľkonočného Baránka.

(porov.  Katechizmus katolíckej Cirkvi 1322; 1323; 1324; Kódex kanonického práva 1983, kán. 912 – 914 )

Na prvé sväté prijímanie sa v našej farnosti pripravujú žiaci v 3. ročníku Základnej školy. Táto príprava prebieha súčasne v troch fázach:

  1. Rodinná katechéza – dieťa vidí príklad sviatostného života vo svojej rodine, zvlášť u svojich rodičov
  2. Školská katechéza – dieťa sa pripravuje v škole počas vyučovania náboženstva
  3. Farská katechéza – dieťa sa zúčastňuje na farských aktivitách, zvlášť na svätej omši za účasti detí

K prvému svätému prijímaniu sa po dohode s p. farárom môžu pripravovať aj dospelí, ktorí ešte nepriali prvé sväté prijímanie a sú pokrstení.

Piesne pre prvoprijímajúce deti

Ty si môj Pán – Júlia Haboštiaková Magnum gaudium & Aňjelýci
Skrytý – Júlia Haboštiaková Magnum gaudium & Aňjelýci
Príď Ježišu – Júlia Haboštiaková Magnum gaudium & Aňjelýci

Alleluia – Jubilate

R: Alleluia! Alleluia, jubilate Deo! Alleluia! Alleluia, jubilate, Alleluia!

  1. Pána chvál, dobrý je on, aleluja. Stvoril svet, miluje nás, aleluja. Od vekov až naveky, aleluja, je voči nám milosrdný, aleluja!
  2. Vzácny Boh dobrotivý, aleluja. Dáva dar, Syna pre nás, aleluja. Mária požehnaná, aleluja, z teba tvoj Pán je zrodený, aleluja!
  3. Kvôli nám on niesol kríž, aleluja. K úbohým sa naklonil, aleluja. Hriechy vzal na seba sám, aleluja, slobodu máš, tak zaplesaj, aleluja!
  4. Dnes už viem, živý je Pán, aleluja. Dáva mi silu mať rád, aleluja. Lásky Duch vedie ma sám, aleluja, a preto dnes mu pieseň hrám, aleluja!
Mária, matka lásky – Zbor sv. Ladislava Rajec
Vinimini – Pomocnica kresťanov
Vinimini – Pre prvoprijímajúcich
Translate »