Je to stavovská sviatosť pre dobro spoločnosti. K manželstvu je človek povolaný vo svojej prirodzenosti. Je obrazom spojenia Cirkvi a Krista. V latinskej Cirkvi si udeľujú sviatosť manželstva manželia navzájom pred tvárou Cirkvi, vo východnej Cirkvi ju vysluhuje kňaz. Manželstvo si vyžaduje nerozlučiteľnosť, vernosť a otvorenosť pre plodenie detí.

Kto môže uzavrieť manželstvo

Pokrstený a slobodný muž a žena. Slobodný znamená bez donútenia, ale zo slobodného rozhodnutia a bez prekážok, ktoré sú uvedené v cirkevnom práve. Súhlas s manželstvom musí byť obojstranný. Súhlas musí byť úkonom vôle, nie zo strachu a z iných príčin.

Účinky sviatosti manželstva

  1. Trvalý zväzok
  2. Milosť, ktorá manželov posilňuje v nerozlučnosti manželstva, prekonávaní prekážok, zdokonaľuje lásku

„Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou dôverné celoživotné spoločenstvo života a lásky, ustanovil Stvoriteľ a vybavil vlastnými zákonmi. Svojou prirodzenou povahou je zameraná na dobro manželov, ako aj na plodenie a výchovu detí. Manželskú zmluvu medzi pokrstenými Kristus Pán povýšil na hodnosť sviatosti. Preto medzi pokrstenými nemôže jestvovať platná manželská zmluva bez toho, aby zároveň nebola sviatosťou.“

(porov.  Katechizmus katolíckej Cirkvi 1660, Kódex kanonického práva 1983, kán. 1055 §2)

Slávenie sviatosti manželstva:

Sviatosť manželstva sa vysluhuje každú sobotu okrem adventného a pôstneho obdobia.

Podľa Kódexu kánonického práva (Codex iuris canonici 1983) sú pre katolíka, ktorí žiada vyslúženie sobáša tieto pravidlá.

  1. Kán. 1115 – Manželstvá sa majú sláviť vo farnosti, v ktorej jedna z uzavierajúcich stránok má trvalé alebo prechodné bydlisko alebo sa tam mesiac zdržiava, alebo ak ide o potulných, vo farnosti, kde sa práve zdržiavajú; s povolením vlastného ordinára alebo vlastného farára sa môžu sláviť inde.
  2. Kán. 1118 – § 1. Manželstvo medzi katolíkmi alebo medzi katolíckou stránkou a nekatolíckou pokrstenou stránkou sa má sláviť vo farskom kostole; v inom kostole alebo kaplnke sa môže sláviť s dovolením miestneho ordinára alebo farára.§ 2. Miestny ordinár môže dovoliť, aby sa manželstvo slávilo na inom vhodnom mieste.§ 3. Manželstvo medzi katolíckou stránkou a nepokrstenou stránkou sa môže sláviť v kostole alebo na inom vhodnom mieste.

Pri uzatváraní manželstva je potrebné zobrať do úvahy uvedené kánony. Všetky ostatné úkony ohľadom zápisu sobáša, dokumentácie k sobášu, predmanželskej prípravy sa konajú vo farnosti kde sa konkrétny sobáš koná.

Žiadosť o sviatosť manželstva:

Snúbenci, ktorí sa rozhodli uzavrieť sviatostné manželstvo, sa môžu prihlásiť na farskom úrade čo najskôr, avšak najneskôr 3 mesiace pred plánovaným dňom sobáša.

O sviatosť manželstva žiadajú jedine snúbenci.

K zápisu sa od obidvoch vyžaduje krstný list. Tí, ktorí boli pokrstení vo farnosti Liptovské Revúce si nemusia žiadať zvlášť krstný list. Tí, ktorí boli pokrstení v inej farnosti si v tejto farnosti vyžiadajú krstný list určený pre sviatosť manželstva. Krstný list nesmie byť ku dňu uzatvárania manželstva starší ako pol roka. Pri sobáši musia byť dvaja svedkovia. Pri zápise je potrebné tiež uviesť meno, priezvisko, zamestnanie, náboženstvo, trvalé bydlisko a rodné číslo svedkov.

Zároveň sú snúbenci povinní aspoň 1 mesiac pred termínom sobáša spísať na Matričnom úrade Žiadosť o uzavretie manželstva. Pre našu farnosť Liptovské Revúce je kompetentný matričný úrad v Liptovských Revúcach. Potrebujú k tomu svoj rodný list, občiansky preukaz.

Bližšie informácie môžete nájsť na stránke https://www.liptovskerevuce.sk/urad-2/matrika/

Príprava na slávenie sviatosti manželstva:

Kánon 1063 CIC 1983 ukladá duchovným pastierom povinnosť starať sa, aby vlastné cirkevné spoločenstvo poskytovalo veriacim pomoc, ktorou sa manželský stav má uchovávať v kresťanskom duchu a napredovať v dokonalosti. A v druhom bode tohto predpisu sa píše, že túto pomoc treba predovšetkým poskytovať osobnou prípravou na uzavretie manželstva, ktorou sa snúbenci majú uspôsobiť na svätosť a povinnosti svojho nového stavu.

(porov. kán.1063 CIC 1983)

Táto predmanželská príprava sa v našej farnosti koná so snúbencami jednotlivo podľa času, kedy snúbenci majú uzavrieť sviatosť manželstva. Predmanželská príprava sa koná na fare. Ak to okolnosti vyžadujú, môžu snúbenci po dohode s farárom absolvovať predmanželskú prípravu aj na inom mieste a priniesť o tom potvrdenie. V ponuke sú aj víkendové pobyty v našej diecéze, ako aj v iných diecézach Slovenska. Bližšie informácie môžete nájsť na stránke http://www.domanzelstva.sk/.

Translate »