Každá farnosť potrebuje v rámci svojho správneho fungovania a organizácie aj službu hospodárskej a pastoračnej Jej ustanovenie je povinné z nariadenia Kódexu kanonického práva kán. 537. 

            Hospodárska rada farnosti, je pomocným a poradným orgánom farára, alebo farského administrátora. Radí a pomáha mu v správe majetkov a v ekonomických záležitostiach týkajúcich sa celej farnosti prostredníctvom svojich názorov, skúseností a odborných rád tak, aby majetok farnosti bol spravovaný šetrne, obozretne a spoľahlivo.

            Farská pastoračná rada je poradným zborom farára alebo farského administrátora. Jej cieľom je podporovať evanjelizačné a pastoračné poslanie Cirkvi vo farnosti. Pastoračná rada sa nezaoberá materiálnym a technickým zabezpečením farnosti, ale výlučne pastoračnými záležitosťami. Je zameraná na liturgiu, modlitbu, predsviatostnú prípravu, katechézu, evanjelizáciu, manželstvo a rodinu, mládež, starostlivosť o chorých a starých, charitatívnu činnosť. Modlí sa, spoznáva potreby farnosti, zamýšľa sa nad najvhodnejšími postupmi, radí kňazovi a spolupracuje s ním, oživuje farnosť a vnáša do jej života apoštolský zápal so zámerom, aby farnosť bola živým spoločenstvom majúcim jedno srdce a jednu dušu. Pastoračná rada sa skladá z úradných, menovaných, volených členov. „Stanovy hospodárskej rady farnosti v Spišskej diecéze“ a „Stanovy farskej pastoračnej rady v Spišskej diecéze“ sú zverejnené na našej farskej webovej stránke.

            Keďže aktuálnej hospodárskej a pastoračnej rade končí jej funkčné obdobie 29.11.2022, nám všetkým sa ukladá za povinnosť zvoliť nových členov hospodárskej a pastoračnej rady, aby mohla právoplatne fungovať a napomáhať rozvoju našej farnosti. Je preto našou povinnosťou vyhlásiť nové voľby hospodárskej rady farnosti.

            Počet členov každej hospodárskej a pastoračnej rady je závislý od počtu veriacich, pričom musí byť vždy nepárny. Nadpolovičná väčšina členov musí byť volená veriacimi a zvyšných členov si určuje miestny farár menovaním. Predsedom hospodárskej a pastoračnej rady farnosti je miestny farár. Na základe uvedených skutočností má:

  • hospodárska rada farnosti Liptovské Revúce bude mať predsedu a 5 členov, (3 volených a 2 menovaných) z ktorých bude na prvom zasadnutí hospodárskej rady zvolený tajomník.
    • pastoračná rada farnosti Liptovské Revúce bude mať 7 členov, (4 volených a 3 menovaných)

            Právo voliť členov hospodárskej rady a byť zvolený má každý veriaci farnosti starší ako 18 rokov, ktorý je v zmysle zákona spôsobilý na právne úkony. Voľby v našej farnosti prebehnú v súlade so Stanovami hospodárskej a pastoračnej rady farnosti v Spišskej diecéze nasledovne:

            Od nedele 27.11.2022 môžete mená kandidátov napísať na pripravené lístky, na ktoré je potrebné napísať meno a priezvisko navrhovaného kandidáta a číslo domu. Dnes po svätých omšiach si pri východe z kostola budete môcť vziať volebné lístky na členov hospodárskej a pastoračnej rady farnosti, označené budú pečiatkou farnosti, ktoré si odnesiete domov. Každý volič má právo navrhnúť vo farnosti Liptovské Revúce maximálne 3 členov hospodárskej rady na biely lístok a 4 členov pastoračnej rady na farebný lístok. Vyplnené lístky je potrebné vhodiť do pripravenej označenej krabice, ktorá bude umiestnená na stolíku v zadnej časti kostola a to do budúcej nedele 04.12.2022. 

            Volebná komisia následne sčíta všetky volebné lístky a vytvorí zoznam kandidátov s počtom získaných hlasov. Traja kandidáti, ktorí získajú najväčší počet hlasov sa stanú členmi hospodárskej a pastoračnej rady farnosti Liptovské Revúce na najbližšie volebné obdobie – ak túto úlohu slobodne príjmu. V nedeľu 11.12.2022 bude farnosť oboznámená s výsledkami volieb formou oznamu počas svätých omší.

            Milí veriaci, verím že využijete svoje volebné právo a v zmysle Kánonického práva rímsko-katolíckej cirkvi si splníte túto svoju povinnosť.Srdečné Pán Boh zaplať.

Členovia Hospodárskej rady farnosti Liptovské Revúce

Pavel Cárach

Róbert Funiak

Rastislav Kurpáš

Marián Saniga

Martin Saniga

Členovia Pastoračnej rady farnosti Liptovské Revúce

Ľubomíra Cárachová

Edita Hromadová

Daniela Chamajová

Katarína Kurpášová

Viera Majzelová

Martin Mastiš

Miroslav Saniga

Stanovy-hospodarskej-rady-farnosti-upravene

STANOVY-FARSKEJ-PASTORACNEJ-RADY_2010

LITURGICKÝ KALENDÁR
Archív
Translate »